BG
Your accountant doesn't have time to calculate the salaries of your employees? Payroll Who we are?


Your accountant doesn't have time to calculate the salaries of your employees?

Stop

Who we are?


• You failed to meet tight deadlines for the submission of an avalanche of documents?
• Your accountant has shared with you that he/she is too busy constantly studying the changes in both the accounting and social insurance legislation?
• You often pay for software updates and staff training?
• Due to the large amount of accounting work, you want to hire a payroll specialist, but calculations show that the expense is going to be large?
PUT YOUR TRUST IN SALARIO LTD!News

За какви по големина фирми и с какъв предмет на дейност са най-подходящи услугите предлагани от Саларио ООД?

Услугата е подходяща за всякакви по големина на осигурители, без значение от предмета на дейност, начина на дефиниране и изплащане на възнагражденията, или правно-организационната им форма. Искрения подход, който споделяме с всеки наш клиент ни задължава да споделим, че от дългогодишния ни опит сме установили, че осигурители с под 10 осигурени лица няма да могат да се възползват в пълна степен от всички ползи и икономии, които предоставя ползването на нашата услуга. Осигурителите с над 200 осигурени лица пък ще усетят намалението на разходите и повишената ефективност в резултат на съвместната ни дейност най-рано след 6-12 месеца. Те вече са инвестирали в хардуер, софтуер, обучение на персонал и други ресурси и ще им отнеме време да ги пренасочат за употреба в други по-важни за тях области от бизнеса си. Изключения са дружества, който към момента стартират бизнеса си с назначаването на голям брой служители едновременно и могат отначало да спестят извършването на подобни инвестиции или ... вече са наши клиенти.

Каква е цената на услугите предлагани от Саларио ООД?

Цената на услугите се формира и почти изцяло зависи от обема на работата по изчисляване и администриране на възнагражденията на конкретния клиент. Ценообразуването е гъвкаво и е съобразено с поставените изисквания и индивидуалните нужди на всеки осигурител. Намаляването, респективно увеличаването на броя на осигурените лица води съответно до намаляване или увеличаване на цената на услугата.  Няма да се налага да заплащате необосновани твърди месечни такси или суми. За повече информация и изготвяне на индивидуална оферта моля да се освържете  нас на тел: +359 2 4111444 или да изпратите запитване на: office@salariobg.com

Как се подават необходимите данни за изчисляване на възнагражденията и как е организирана съвместната работа между Саларио ООД и всеки клиент?

>Процеса и етапите по изчисляване на възнагражденията, процедурите по размяна информацията, отговорностите на всяка от страните и сроковете, в които следва да бъдат извършени,  се съгласуват и одобряват предварително между нас и клиента и са част от договорните ни отношения. Впоследствие клиента подава изискуемата информация регулярно (ежемесечно) и след извършване на необходимите действия и изготвяне на изискуемите справки и документи от наша страна, същите се изпращат на клиента. За по-голяма сигурност се използват възможностите на ftp достъп до наш сървър, където може да се разменят файловете с информацията между страните. Където е възможно, се използват готови форми и бланки с подробни инструкции за попълване, с цел спествяне на време и ресурс на двете страни. За заявките на осигурителите, които не са повторяеми, се използва стандартно искане за изготвяне на документ, което може да бъде изпратено по куриер, електронна поща, факс или друг удобен начин, предварително договорен между страните.

Как да сме сигурни, че Саларио ООД ще изпълни качествено и в срок задълженията си?

Дългогодишния опит, множеството клиенти и професионалната ни репутацията говорят  за качественото изпълнение на поетите ангажименти и спазване на договорните отношения с нашите клиенти. Двойната проверка на изходните резултати и документи е допълнителна гаранция за нашите клиенти. В Саларио ООД непрекъснато полагаме усилия да бъдем  максимално информирани по всички въпроси касаещи възгнагражденията на работниците и служителите, дори и когато това е извън обхвата на предлаганата услуга. Служителите ни участват непрекъснато в обучения с професионални лектори или директно от отговорни служители на НАП, НОИ, ИА ГИТ и други институции свързани с нашата дейност. Преминават се изпити след всяко обучение и промяна в приложимите нормативни актове, както и при актуализация на законодателството и свързаните с това промени в  софтуера и изискуемата документация.

Как е гарантирана конфиденциалността на информацията?

Регистрацията на Саларио ООД в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни е доказателство, че спазваме всички изисквания на приложимите законови и подзаконови нормативни актове. В подписният договор Вие определяте и упълномощавате лица за контакт и дефинирате обхвата на информацията, която следва да им бъде предоставена. Освен законните представители на клиента и така определените лица, никой друг не може и не получава информация и документи касаещи Вашите трудови и осигурителни отношения. За още по надеждна защита, с изключение на отговорния за Вас консултант и преките му ръководители, останалите служители на Саларио ООД нямат достъп до Вашата документация и информация, а обмена на файлове и размяната на информация е защитена от най-модерните софтуерни решения – ftp, SSL и др. Всички данни се архивират автоматично.

Трябва ли клиента да подава справки, декларации или други документи в държавните институции?

Не, не трябва. Единственото условие е да упълномощи в предвидената от закона форма Саларио ООД. След изпълнението му ние поемаме отговорността за подаването в държавните институции на всички изискуеми справки, декларации и други документи, предмет на договора за изчисляване и администриране на възнаграждения спазвайки стриктно нормативните срокове.

Трябва ли да се инсталира софтуер, какви са минималните хардуерни изисквания и какви лицензни такси трябва да се заплащат?

Не, не трябва да се инсталира никакъв софтуер. Няма изисквания към хардуера и не се заплащат никакви лицензни такси.  Всеки наш клиент може да се възползва от услугите ни  дори и ако не притежава никакъв хардуер и/или софтуер, тъй като обработката на информацията се извършва изцяло от наши служители със софтуер и на хардуер, които са на наше разположениеи и наша отговорност. 

Как се плащат осигуровките и нетните възнаграждения на работниците и служителите?

Необходимата документация, включително фишовете за заплати, платежните ведомости, платежните нареждания за осигурителните задължения и нетните възнаграждения, както и декларациите изискуеми от приложимата нормативната база, се приготвят от нас в договорения с Вас срок и се предават на изрично и писмено оторизирано от законния Ви представител лице. Ваша отговорност и задължение е да извършите банковите трансфери и да заплатите дължимите суми при спазване на изискванията на осигурителното и данъчното законодателство.
При изрично искане от Ваша страна е възможно да бъде уговорено в договорните ни отношения да изпълняваме тези дейности, частично или изцяло, и от Ваше име и за Ваша сметка.

Какво се случва при промени в законодателството?

Ние се грижим да получите навременна информация за измененията на законодателството, които касаят вашата дейност и са предмет на договора Ви с нас. Наша грижа и задължение е също да осигурим навременна актуализация на работния си софтуер и документацията изискуема от контролните органи и институции така, че да отговорим на променените изисквания.

Необходимо ли е обучение на служителите на клиентите?

Не, не е необходимо специализирано обучение на служителите Ви. Основни познания в ползването и работата с текстови приложения и таблици, както и базови умения в работата с които и да е от популярните браузъри и е-мейл клиенти са напълно достатъчни. Повечето от формулярите и бланките, които следва да се попълват от Ваш служител са направени с указания за попълване, които се актуализират своевременно. Нашите консултанти са отзивчиви и ще отговорят на поставените въпроси или ще Ви помогнат, когато имате нужда. Все пак основни познания в областта на данъчното и най-вече на трудовото и осигурителното законодателство ще бъдат предимство и ще спомогнат за по-добро разбирателство и по-ефективна работа между нас.

See more    FAQ